תקנון החנות

מדיניות החזרות וביטולים: תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 08-6473817. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" מתחייבת לעמוד בחוק הגנת הצרכן.

הרכישה בחנות מאובטחת על ידי תקן PCI DSS עם תעודת אבטחה SSL

תקנון כללי:

1. אתר האינטרנט של חוחובה חצרים (להלן – חברת "יזמויות חצרים בע"מ", "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לביצוע רכישת מוצרים על ידי הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת חברת "יזמויות חצרים בע"מ".

2. השימוש באתר, לרבות התכנים, דפי האתר, שירותי האתר, פרטי המידע וכל שימוש אחר הנעשה באמצעות האתר הינם בכפוף לתנאי תקנון זה אשר יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין ציבור הגולשים ובין חברת "יזמויות חצרים בע"מ".

3. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן כל פעולה ו/או שימוש באתר מהווה הסכמה לקבלת תנאי התקנון.

4. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

5. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות לרבות באמצעות גריעה ו/או הוספה את תנאי תקנון זה בכל עת, והתנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

6. מובהר כי חברת "יזמויות חצרים בע"מ" רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא הודעה מראש.

7. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמה או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

8. חרגה חברת "יזמויות חצרים בע"מ" מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

9. רישומי המחשב של חברת "יזמויות חצרים בע"מ" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

10. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

11. כותרות הפרקים ניתנו לשם ההתמצאות בלבד ולא תהא להם כל נפקות בפרשנות תקנון זה.

כשרות להשתמש באתר:

12. רשאי להשתמש ו/או לרכוש מוצרים באתר מי שעומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

12.1. בגיר כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962.

12.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.

12.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי בישראל.

12.4. המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני.

אופן המכירה:

13. שיטת המכירה באתר הינה שיטת מכירה רגילה, על ידי הצגת מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברת "יזמויות חצרים בע"מ" תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.

15. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.

עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחירו (להלן – "דף הפריט").

16. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע חברת "יזמויות חצרים בע"מ" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר בזאת כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

17. עסקת הרכישה תושלם רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שחברת "יזמויות חצרים בע"מ" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין חברת "יזמויות חצרים בע"מ". במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

18. כמו כן, השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה חברת "יזמויות חצרים בע"מ" רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. במקרה האמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

19. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הפריטים שניתן לרכוש בכל הזמנה.

20. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. אין הודעה זו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את חברת "יזמויות חצרים בע"מ".

21. המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת לאחר קבלת אישור המשמש לכך.

22. יש לשים לב, על מנת שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל חברת "יזמויות חצרים בע"מ" להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מזינים פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברת "יזמויות חצרים בע"מ" עקב שיבוש הפעלת האתר.

23. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט.

24. מובהר בזאת, כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.

25. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

תנאי משלוחים:

26.1. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" תשלח למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן – "חברת שילוח").

26.2. חברת השילוח תספק את הפריטים תוך 2-7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

26.3. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

26.4. לא תתבצע אספקת מוצרים מחוץ לישראל וכן אל אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית. כמו כן לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.

26.5. אספקת פריטים לבית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן – "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד ללא תלות בכמות הפריטים.

אחריות:

27. כל המוצרים המוצעים באתר בינם חדשים לחלוטין ומסופקים באריזתם המקורית.

28. תקופת האחריות הינה למשך 3 חודשים מיום האספקה.

29. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 7 ימי עסקים.

30. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר הנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר.

31. במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע ללקוח החלפת המוצר או תעודת זיכוי כספית.

32. אחריות חברת "יזמויות חצרים בע"מ" אינה חלה במקרים הבאים:

32.1. בלאי, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם נמצאים באחריות החברה.

32.2. שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר ורגיל.

32.3. פגם הנגרם כתוצאה משימוש כלשהו במים (כביסה) או חומרי ניקוי שלא לפי ההוראות.

32.4. השירות יינתן כנגד חשבונית הקנייה.

33. כל התכנים, מוצרים, שירותים וטקסטים הניתנים על-ידי חברת "יזמויות חצרים בע"מ" באתר מוצעים כמות שהם ("AS IS") וכפי שהם (“AS AVAILABLE”) ומבלי ליתן אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת.

34. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבה מקוונת, חברת "יזמויות חצרים בע"מ" אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט והמחשוב, על כל מרכיביה לרבות שרתי האתר ו/או החומרה והתוכנה בהם היא עושה שימוש ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שקבלת השירותים כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהא רשאי להעלות כנגד חברת "יזמויות חצרים בע"מ" כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר.

35. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים. המשתמש פוטר בזאת את חברת "יזמויות חצרים בע"מ"מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים (link)

ו/או באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

36. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

פרטיות, אבטחת מידע ושמירת תכנים:

37. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי /זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

37.חברת "יזמויות חצרים בע"מ" או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש ישמרו במאגר המידע של חברת "יזמויות חצרים בע"מ". אתר חוחובה ישראל הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינן נשמרים כלל במערכות חברת "יזמויות חצרים בע"מ" מאחר וחברת "יזמויות חצרים בע"מ" נעזרת בחברה חיצונית ( שם החברה) לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

38. האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא יישא האתר בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש בתכני המשתמשים למעט שימוש שלא כדין על ידי החברה.

39. יובהר כי בעצם עריכת ההזמנה מסכימים המשתמשים לשימוש האתר בתכנים לצורך ביצוע השירותים, הגבייה וכל פעילות הקשורה לשירותים. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות האשראי, גורמים רלוונטיים לצורך ביצוע המכירה ולכל ערכאה שיפוטית למעט:

אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותיך לאחר ו/או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר ו/או בקשר למתן תעודות אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר ו/או אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ו/או בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך ובין חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ו/או אם עשית שימוש באתר לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

40. הפרטים אשר נמסרים בעת השימוש באתר, כולם או חלקם ישמרו במאגרי המידע של חחברת "יזמויות חצרים בע"מ".

41. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אדוות הרגלי הקנייה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, וכל מידע אחר לרבות בדרך של שימוש ב cookies. המידע האמור ישמש את חברת "יזמויות חצרים בע"מ" בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

42. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסרת וכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

43. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאמה להוראות תקנון זה.

שירות לקוחות:

44. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או אספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות לקוחות של חברת "יזמויות חצרים בע"מ".

קניין רוחני:

45. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו או שאין מתקיים מרשם בעניינן) לרבות סודות מסחריים, עיצוב, בסיסי הנתונים על כל סוגיהם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של חברת חברת "יזמויות חצרים בע"מ" בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלבד.

46. סמלילים (icons) וכל מידע ו/או אופן הצגה באתר וכן סימני מסחר, סימני לוגו והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או לעשות בהם שימוש בכל דרך אחרת.

47. כל תוכנו של האתר – ובכלל זה דמויות, טקסט, סימני מסחר, אייקונים, גרפיקה וקוד מקור – הינו רכושה של החברה ומוגן בחוק. הליקוט (כולל האיסוף, הסידור והארגון) של תוכן האתר הינו רכושה של חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ומוגן בחוק. ניתנת הרשות בזה לכל אדם לצפות בכל דף באתר ולהשתמש באתר כמקור מידע ולקניות, אך לא לכל שימוש אחר.

דין וסמכות שיפוט:

48. הדין אשר יחול על האתר, ההתקשרויות עם חברת "יזמויות חצרים בע"מ" וכיוצא באלה, יהיה הדין הישראלי בלבד.

49. בכל תובענה אשר עילתה נובעת מתקנון זה ו/או השימוש באתר, תוקנה הסמכות הבלעדית והיחודית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ונשללת בזה סמכותה של כל ערכאה שיפוטית אחרת.

50. בכל מקרה בו יקבע בעתיד, כי הוראה מהוראות תקנון זה אינה תקפה או אינה אכיפה, אזי תשתנה הוראה זו להוראה תקפה ו/או ברת אכיפה שמהותה קרובה ככל הניתן להוראה האמור.

תנאים נוספים:

51. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את חברת "יזמויות חצרים בע"מ". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

52. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

53. אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י חברת "יזמויות חצרים בע"מ".

54. חברת "יזמויות חצרים בע"מ" רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP .

55. כתובת החברה: ד.נ נגב 85420 - קיבוץ חצרים, ישראל